Toto oznámení a podmínky použití (dále jen „podmínky použití“) upravují používání služby následujícího portálu „www.monouso.es“, který Envalia Group SL (dále jen „poskytovatel“) s zapsaným CIF B64423833 ve Valencia Mercantile Reg. Volume 10730 Kniha 8010 Folio 11 Sheet V-189696 REGISTRACE 2E a sídlo v C / Ciutat de Cartagena 21, PI Fuente del Jarro 46988 Paterna (Valencia) ŠPANĚLSKO, zpřístupňuje uživatelům (dále jen , uživatel").

 

 

Přijetí podmínek:

 

Přístup nebo použití v jakékoli formě tohoto internetového portálu (dále jen „portál“) implikuje uživatelem portálu bezvýhradné přijetí každého z ustanovení obsažených v těchto podmínkách používání, které poskytovatel poskytuje může kdykoli stanovit specifickou, modifikační, substituční nebo doplňkovou povahu těchto Podmínek používání. V důsledku toho bude odpovědností uživatele pečlivě si tyto Podmínky používání přečíst pokaždé, když vstoupí na Portál, protože utrpěl úpravy.

 

Využití určitých služeb nabízených Uživatelům bude znamenat přijetí, bez jakékoli výhrady, vlastních podmínek (dále jen „Zvláštní podmínky“), které může Poskytovatel stanovit se specifickou, náhradní a / nebo doplňkovou povahou k těmto Podmínkám těchto Podmínek. Použití.

 

 

Objekt:

 

Poskytovatel prostřednictvím Portálu poskytuje Uživatelům přístup k různému obsahu, službám a produktům (dále jen „Služby“), které Uživatelům poskytuje Poskytovatel nebo poskytovatelé služeb, obsahu a / nebo produktů třetích stran.

Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoli upravit prezentaci, konfiguraci a umístění portálu, jakož i služby, obsah a produkty na něm nalezené.

 

 

Podmínky přístupu a registrace uživatelů:

 

Poskytování Služeb Poskytovatelem je pro Uživatele bezplatné a bezplatné, nevyžaduje se příslušná registrace nebo dodání osobních údajů nebo použití klíčů nebo hesel. Bez ohledu na výše uvedené budou určité části portálu vyžadovat předchozí registraci, přičemž některé ze služeb poskytovaných poskytovatelem nebo třetími stranami prostřednictvím portálu budou podléhat zaplacení ceny způsobem stanoveným v odpovídajícím Zvláštní podmínky.

 

Pokud je pro poskytování Služeb ze strany Poskytovatele nutné poskytnout osobní údaje prostřednictvím registrace, Uživatel zaručí jejich pravdivost, přesnost a autentičnost. Za tímto účelem bude Uživatel odpovědný za neustálé aktualizování všech informací poskytovaných Poskytovateli. Poskytovatel bude tyto údaje zpracovávat, jak je stanoveno v části Zásady ochrany osobních údajů.

 

Nezletilí, aby mohli využívat služby portálu, musí nejprve získat povolení a / nebo povolení od svých rodičů, zákonných zástupců nebo zákonných zástupců, kteří budou odpovědní za všechny činy prováděné nezletilými na jejich odpovědnost. Plná odpovědnost za stanovení konkrétního obsahu a služeb, k nimž mají přístup nezletilí, odpovídá dospělým, za které jsou odpovědní. Protože internet umožňuje přístup k obsahu, který nemusí být vhodný pro nezletilé, jsou uživatelé informováni, že existují mechanismy, zejména filtrování a blokování počítačových programů, které umožňují omezit dostupný obsah, a přestože nejsou neomylné, jsou zvláště užitečné pro kontrolu a omezení materiálů, ke kterým mají nezletilé osoby přístup.

 

 

Používání portálu:

Uživatel souhlasí, že bude Portál a jeho Služby řádně a zákonně využívat v souladu s platnými právními předpisy, Podmínkami používání, Zvláštními podmínkami, obecně přijímanými mravy a dobrými zvyky a veřejným pořádkem.

 

Uživatel se zdrží:

1. 1. Neoprávněné nebo podvodné používání Portálu a / nebo obsahu k nezákonným účelům nebo účinkům, zakázané v těchto Podmínkách používání, škodlivé pro práva a zájmy třetích stran, nebo které jakýmkoli způsobem může poškodit, deaktivovat, přetížení, zhoršení nebo znemožnění běžného používání služeb, počítačového vybavení nebo dokumentů, souborů a všeho druhu obsahu uloženého v jakémkoli počítačovém vybavení.

2. Přístup nebo pokus o přístup k omezeným zdrojům nebo oblastem Portálu, aniž by byly splněny podmínky požadované pro takový přístup.

3. Způsobení poškození fyzických nebo logických systémů Portálu, jeho dodavatelů nebo třetích stran.

4.Zavádění nebo šíření počítačových virů nebo jakýchkoli jiných fyzických nebo logických systémů, které by mohly způsobit poškození fyzických nebo logických systémů Poskytovatele, jeho dodavatelů nebo třetích stran.

5. Pokuste se přistupovat, používat a / nebo manipulovat s údaji poskytovatele, poskytovatelů třetích stran a dalších uživatelů.

6. Reprodukujte nebo kopírujte, distribuujte, umožňujte veřejný přístup prostřednictvím jakékoli formy veřejné komunikace, transformujte nebo upravujte obsah, pokud nemáte oprávnění vlastníka příslušných práv nebo pokud to není zákonně povoleno.

7. Odstraňte, skryjte nebo manipulujte poznámky k právům duševního nebo průmyslového vlastnictví a další údaje identifikující práva Poskytovatele nebo třetích stran začleněné do obsahu, jakož i zařízení technické ochrany nebo jakékoli informační mechanismy, které mohou být vloženy do obsah.

8. Získejte a pokuste se získat obsah pomocí jiných prostředků nebo postupů než těch, které byly v závislosti na konkrétním případě zpřístupněny pro tento účel nebo byly výslovně uvedeny na webových stránkách, kde se obsah nachází, nebo obecně , z těch, které se běžně používají na internetu, protože nepředstavují riziko poškození nebo deaktivace Portálu a / nebo jeho obsahu.

9. Uživatel se zejména, pouze orientačně a nikoli vyčerpávající, zavazuje, že nebude přenášet, šířit ani zpřístupňovat třetím stranám informace, data, obsah, zprávy, grafiku, kresby, zvukové a / nebo obrazové soubory, fotografie, nahrávky, software a obecně jakýkoli druh materiálu, který:

 

(a) V každém případě je v rozporu, znevažuje nebo porušuje základní práva a veřejné svobody uznávané ústavně, v mezinárodních smlouvách a ve zbývajících právních předpisech.

(b)Podněcovat, podněcovat nebo propagovat trestné, pomlouvačné, pomlouvačné, nechvalně známé, násilné činy nebo obecně v rozporu se zákonem, morálkou a obecně přijímanými dobrými zvyky nebo veřejným pořádkem.

(c) Podněcovat, podněcovat nebo podporovat diskriminační jednání, postoje nebo myšlenky založené na pohlaví, rase, náboženství, víře, věku nebo stavu.

(d) Zahrnuje, zpřístupňuje nebo umožňuje přístup k produktům, prvkům, zprávám a / nebo službám, které jsou kriminální, násilné, urážlivé, škodlivé, ponižující nebo obecně v rozporu se zákonem, morálkou a obecně uznávanými dobrými zvyky nebo do veřejného pořádku.

(e) Vyvolávat nebo může vyvolat nepřijatelný stav úzkosti nebo strachu.

(f) Podněcovat nebo podněcovat k nebezpečným, riskantním nebo škodlivým praktikám pro zdraví a duševní rovnováhu.

 

 

Průmyslové a duševní vlastnictví:

 

Uživatel bere na vědomí a přijímá, že veškerá práva průmyslového a duševního vlastnictví k obsahu a / nebo jakýmkoli dalším prvkům vloženým na portál (mimo jiné včetně ochranných známek, log, obchodních názvů, textů, obrázků, grafiky, návrhů, zvuků, základen data, software, vývojové diagramy, prezentace, audio a video), jsou výhradním vlastnictvím poskytovatele a / nebo třetích stran, které mají výlučné právo je používat v ekonomickém provozu. V žádném případě neznamená přístup na portál žádný typ vzdání se, přenosu, licence nebo úplné nebo částečné postoupení uvedených práv, pokud není výslovně uvedeno jinak. Tyto Podmínky používání Portálu nepřiznávají Uživatelům žádná jiná práva na užívání, úpravy, využívání, reprodukci, distribuci nebo veřejnou komunikaci Portálu a / nebo jeho Obsahu kromě těch, která jsou zde výslovně uvedena. Jakékoli jiné použití nebo využití jakéhokoli práva bude podléhat předchozímu a výslovnému povolení výslovně udělenému pro tento účel Poskytovatelem, držitelem dotčených práv. V případě, že se kterýkoli uživatel nebo třetí strana domnívá, že jakýkoli obsah portálu vlastněný poskytovatelem porušuje jejich práva duševního nebo průmyslového vlastnictví, musí zaslat sdělení na e-mail ( [email protected]) ;s následujícími informacemi:

 

1. Jméno a příjmení, poštovní adresa a e-mailová adresa dotčené strany nebo případně osoby oprávněné jednat jejím jménem, ​​s uvedením titulu, na jehož základě zastupuje (dále jen žalobce).

2. Prohlášení navrhovatele, ve kterém prohlašuje, že je vlastníkem práv, která byla údajně porušena, včetně jeho podpisu, fyzického nebo digitálního.

3. Přesný popis obsahu chráněného údajně porušenými právy duševního vlastnictví a jeho přesné umístění na Portálu.

4. Výslovné prohlášení žadatele, že k použití obsahu došlo bez souhlasu vlastníka práv, která byla údajně porušena.

 

 

Autorská práva:

 

Obsah, texty, fotografie, designy, loga, obrázky, zvuky, videa, animace, nahrávky, počítačové programy, zdrojové kódy a obecně jakákoli existující intelektuální tvorba na tomto webu, jakož i samotný web jako celek, například Multimediální umělecká díla jsou chráněna autorským právem podle právních předpisů o duševním vlastnictví.

 

 

Osobní užití:

 

Poskytovatel opravňuje uživatele k používání, prohlížení, tisku, stahování a ukládání obsahu a / nebo prvků vložených na portál výhradně pro jejich osobní, soukromé a neziskové použití; za předpokladu, že je v každém případě uveden původ a / nebo autor stejného dokumentu a že je případně uveden symbol autorských práv a / nebo poznámky o průmyslovém vlastnictví jejich vlastníků. Použití takových prvků, jejich reprodukce, komunikace a / nebo distribuce pro komerční nebo lukrativní účely, jakož i jejich úpravy, úpravy nebo dekompilace jsou přísně zakázány. Pro jakékoli jiné použití, než které je výslovně povoleno, bude nutné získat předchozí písemný souhlas vlastníka příslušných práv.

 

 

Skladová rezerva:

 

Uživatel portálu se zavazuje respektovat stanovená práva a vyhnout se jakémukoli jednání, které by mu mohlo ublížit, a v každém případě si vyhrazuje Poskytovateli výkon jakýchkoli prostředků nebo právních kroků, které mu odpovídají, na obranu svých legitimních práv duševního a průmyslového vlastnictví.

 

 

Odkazy:

 

Portál zpřístupňuje Uživatelům technická odkazová zařízení, která Uživatelům umožňují přístup na stránky a / nebo webové stránky patřící třetím stranám a / nebo spravované třetími stranami.

 

Poskytovatel nekontroluje obsah na uvedených stránkách v době, kdy na ně vytvoří odkaz, a činí tak v dobré víře, že takový obsah je v souladu s platnými právními předpisy. Poskytovatel však v žádném případě neodpovídá, neschvaluje ani neschvaluje produkty, služby, obsah, informace, data, soubory a jakýkoli druh materiálu na těchto webových stránkách a nekontroluje ani nezodpovídá, neschvaluje ani dělá postupné úpravy uvedených materiálů vlastní.

 

Poskytovatel nezaručuje ani nepřebírá žádnou odpovědnost za škody jakéhokoli druhu, které mohou být způsobeny:

(a) Provoz, dostupnost, přístupnost nebo kontinuita propojených stránek.

(b) Údržba informací, obsahu a služeb existujících na stránkách, které jsou nějakým způsobem propojeny.

(c) Poskytování nebo přenos informací, obsahu a služeb na odkazovaných stránkách.

(d) Kvalita, zákonnost, spolehlivost a užitečnost informací, obsahu a služeb na odkazovaných stránkách za stejných podmínek a se stejným rozsahem, jaký poskytuje obsah a služby poskytované třetími stranami prostřednictvím portálu.

 

V případě, že to Poskytovatel považuje za vhodné nebo je to vyžadováno soudním nebo správním nařízením, odstraní odkazy na ty webové stránky, které porušují platné právní předpisy a / nebo poškozují práva třetích osob.

 

 

Vyloučení záruk a odpovědnosti:

 

Poskytovatel nezaručuje dostupnost a kontinuitu provozu Portálu nebo jiných webů, ke kterým byl vytvořen Odkaz.

 

Poskytovatel nebude v žádném případě odpovědný za jakékoli škody, které mohou vzniknout z:

1. Nedostatek dostupnosti nebo přístupnosti na Portál nebo na jiné stránky, se kterými byl vytvořen Odkaz.

2. Přerušení provozu Portálu nebo poruchy počítače, poruchy telefonu, odpojení, zpoždění nebo blokování způsobené nedostatky nebo přetížením na telefonních linkách, v internetovém systému nebo v jiných elektronických systémech vzniklých během jeho provozu.

3. Nedostatečná vhodnost portálu pro specifické potřeby uživatelů.

4. Další škody, které mohou být způsobeny třetími stranami neoprávněným zásahem mimo kontrolu Poskytovatele.

 

 

Ochrana osobních údajů a zabezpečení při používání portálu a služeb:

 

Poskytovatel nezaručuje nepřítomnost virů nebo jiných prvků na Portálu zavedených třetími stranami mimo Poskytovatele, které mohou způsobit změny ve fyzických nebo logických systémech Uživatelů nebo v elektronických dokumentech a souborech uložených v jejich systémech.

 

Poskytovatel přijímá různá ochranná opatření k ochraně Portálu a jeho obsahu před počítačovými útoky třetích stran. Poskytovatel však nezaručuje, že neoprávněné třetí strany nebudou mít přístup k typu užívání Portálu ze strany Uživatele ani k podmínkám, charakteristikám a okolnostem, za kterých je takové používání prováděno. V důsledku toho nebude Poskytovatel v žádném případě odpovědný za jakékoli škody, které mohou vzniknout v důsledku uvedeného neoprávněného přístupu.

 

 

Vyloučení záruk a odpovědnosti za používání Portálu, služeb a obsahu Uživateli:

 

Poskytovatel nebude v žádném případě odpovědný za použití, které mohou uživatelé a / nebo třetí strany použít pro portál nebo obsah, ani za škody, které z toho mohou vzniknout.

 

Poskytovatel vylučuje jakoukoli odpovědnost za škody jakéhokoli druhu, které mohou být způsobeny používáním služeb a obsahu Uživateli nebo které mohou být způsobeny nedostatkem věrohodnosti, platnosti, úplnosti a / nebo autentičnosti informací že uživatelé poskytují o sobě, a zejména, i když ne výlučně, škody jakéhokoli druhu, které mohou být způsobeny zosobněním třetí strany uživatelem v jakékoli komunikaci prováděné prostřednictvím Portál.

 

 

Vyloučení záruk a odpovědnosti za obsah:

 

Poskytovatel nebude v žádném případě odpovědný za jakékoli škody, které mohou vzniknout z:

1. Škody jakékoli povahy, které mohou být způsobeny nedostatkem zákonnosti, spolehlivosti, užitečnosti, pravdivosti, přesnosti, úplnosti a včasnosti obsahu.

2. Nedostatečnost jakéhokoli účelu a zklamání z očekávání vyvolaného Obsahem.

 

 

Vrácení objednávek při uplatnění práva na zrušení nákupu:

 

Všechny produkty zakoupené na „www.monouso.es“ mohou být vráceny a vráceny, pokud zákazník sdělí svůj úmysl vrátit produkt / produkty do maximálně 7 pracovních dnů od data dodání, zbytek je splněn podmínek stanovených v této části.

 

Komunikace musí probíhat prostřednictvím faxu (+34 936850908) nebo e-mailu ([email protected])

 

MonoUso.es bude přijímat pouze vrácení, která splňují následující požadavky:

1. Produkt musí být ve stejném stavu, v jakém byl dodán, a musí si uchovat původní obal a označení.

2. Zásilka musí být provedena pomocí stejné ochranné krabice nebo obalu, který byl přijat k ochraně produktu, nebo pokud to není možné, v podobném formátu, který zaručuje návrat do skladů MonoUso.es v perfektním stavu.

3. Kopie dodacího listu nebo faktury musí být součástí balení, kde jsou rovněž označeny vrácené produkty a důvod vrácení.

 

Po prozkoumání zboží v našich skladech vás budeme informovat, zda máte nárok na vrácení částek zaplacených za zakoupené zboží. Bude vrácena POUZE částka / položky, NIKDY náklady na vrácení peněz (v současné době 3%) nebo dopravu, které v současné době činí 10,5 EUR za balíček nebo krabici.

 

Pokud byl váš nákup proveden způsobem dopravy zdarma, v případě vrácení budete muset zaplatit standardní sazbu odpovídajících nákladů na dopravu plus náklady na vyzvednutí, jak je uvedeno v předchozím odstavci.

 

S cílem usnadnit našim klientům proces vrácení a být schopni jej správně sledovat, MonoUso.es nabízí svým klientům exkluzivně možnost použít jednoduchý postup vrácení. Chcete-li to využít, musí klient adekvátně informovat MonoUso.es prostřednictvím kanálů stanovených v této části. Náklady na tuto službu jsou zdarma, pokud lze důvod přičíst MonoUso.es, jak je stanoveno v naší záruce vrácení. Pokud je důvod jiný (produkty byly doručeny správně, ale nejsou podle vašich představ), MonoUso.es vám vrátí částku / položky, NIKDY náklady na náhradu (aktuálně 3%) nebo dopravu, která je aktuálně 10,5 EUR za balíček nebo krabici.

 

Vrácení produktů povede k vrácení peněz, které bude provedeno co nejdříve, vždy do 30 dnů od data, kdy jste nás informovali o svém úmyslu odstoupit. Vrácení peněz bude provedeno na stejnou kreditní kartu, která byla použita k platbě za nákup, v případě nákupu kartou, nebo bankovním převodem, pokud je držitelem karty osoba, která objednávku zadala na dobírku, tyto údaje musí klient zaslat e-mailem. Převezmete náklady a riziko spojené s vrácením produktů k nám, jak je uvedeno výše.

 

Toto ustanovení se nevztahuje na personalizované položky (výroba produktů s logem klienta, šité na míru klientovi, ...), na objednávky na vyžádání (množství větší než obvyklé zásoby), na požadované produkty konkrétně že jsou mimo náš katalog nebo všechny produkty, které nejsou ve stejných podmínkách, v jakých jste je obdrželi, nebo které byly použity po pouhém otevření produktu.

 

 

Záruka vrácení:

Naším cílem je dosáhnout maximální spokojenosti zákazníků. Pokud po obdržení objednávky nejste zcela spokojeni, máte 7 pracovních dnů od data přijetí, abyste nám ji nepoužitou vrátili a vyměnili za jiný produkt.

 

Náklady na sběr a novou přepravu ponese společnost Monouso, pouze pokud dojde k následujícím situacím:

1. Produkt musí být v bezvadném stavu, nepoužíván a v původním obalu

2. Produkt není požadován nebo má vadu.

3. Produkt byl během přepravy poškozen a byl zaznamenán na dodacím listu přijetí objednávky.

 

Chcete-li objednávku vrátit společnosti Monouso, musíte nám před vrácením objednávky poslat e-mail na adresu [email protected]Zašleme vám autorizační číslo a telefonní číslo dopravce, abyste si mohli vyzvednout vrácenou částku.

 

Nebudeme schopni nést náklady vzniklé v důsledku toho, že jsme nás dříve nekontaktovali za účelem zpracování vrácení a vrácení objednávky bez autorizačního čísla.

 

Produkt musíte vrátit na adresu uvedenou na faktuře a poskytnout nám následující informace:

1. Objednací číslo

2. Vaše emailová adresa

3. Důvod návratu

 

S cílem usnadnit našim klientům proces vrácení a být schopni jej správně sledovat, MonoUso.cz svým klientům exkluzivně nabízí možnost použít jednoduchý postup vrácení. Chcete-li to využít, musí klient adekvátně informovat MonoUso.cz prostřednictvím kanálů stanovených v této části. Cena této služby je zdarma, pokud lze důvod přičíst MonoUso.es, jak je stanoveno. Pokud je důvod jiný (produkty byly doručeny správně, ale nejsou podle vašich představ), MonoUso.cz vrátí částku / položky, NIKDY náklady na náhradu.

 

Jakmile obdržíme produkt do našich skladů a ověříme, že splňuje výše popsané situace, provedeme převod na vámi uvedený účet nebo k nahrazení stejné objednávky.

 

Produkt musí být ve stejném stavu, v jakém byl dodán, a musí si zachovat původní obal a označení.

 

POUZE bude vráceno POUZE množství zboží, NIKDY náklady na vrácení peněz

 

Toto ustanovení se nevztahuje na osobní předměty (výroba produktů s logem klienta, oděvy šité na míru klientovi ...), na konkrétně požadované produkty, které jsou mimo náš katalog, ani na všechny produkty, které Nejsou ve stejném stavu, v jakém jste je obdrželi, nebo které byly použity po pouhém otevření produktu.

 

 

Záruka získaných produktů:

 

V souladu s královským legislativním nařízením 1/2007 ze dne 16. listopadu, kterým se schvaluje revidované znění obecného zákona na obranu spotřebitelů a uživatelů, je nabízená smluvní záruka zárukou specifikovanou dodavatelem nebo jejím výrobcem a společnost MonoUso odpovídá nesouladu, který se projeví ve lhůtě dvou let od dodání.

 

V případě nesouladu, musíte nás informovat do dvou měsíců poté, co jste se o tom dozvěděli, zasláním e-mailu na adresu [email protected]s uvedením vašich údajů, čísla faktury a zjištěných anomálií. Pokud dojde k výrobní vadě, bude společnost MonoUso.cz odpovědná za náklady spojené s vrácením.

 

 

Ochrana osobních údajů:

 

V souladu s ustanoveními Organického zákona 15/1999 ze dne 13. prosince, o ochraně osobních údajů (LOPD) a královské vyhlášky 1720/2007 vás informujeme, že všechny osobní údaje, které nám poskytnete, budou zahrnuty do automatizovaný soubor osobních údajů vytvořený a udržovaný na odpovědnost ENVALIA GROUP za účelem zmíněného souboru pro usnadnění správy smluvního vztahu. Zákazníci mohou kdykoli uplatnit práva na přístup, opravu, zrušení a námitku (ARCO), požadovat je písemně s uvedením data, originálního podpisu a společně s jakoukoli kopií identifikačního dokladu (ID, pas, ...), který prokazuje jejich totožnost ENVALIA GROUP Reference Osobní údaje C / Anselmo Clavé PI Matacàs Nave 31, 08980, Sant Feliu de Llobregat, BARCELONA nebo e-mailem na adresu [email protected]za stejných podmínek.

 

ENVALIA GROUP se zavazuje dodržovat povinnost mlčenlivosti týkající se osobních údajů a povinnost je uchovávat i po ukončení smluvního vztahu, přičemž zaručuje, že máme zákonná a technologická bezpečnostní opatření vyžadovaná.

 

Klient dává společnosti ENVALIA GROUP souhlas s tím, aby od ní přijímal reklamu na služby nebo produkty stejné nebo třetích stran. Pokud si nepřejete dostávat reklamní sdělení, můžete uplatnit své právo vznést námitku, jak je uvedeno v odstavci 1.

 

Naše webové stránky používají soubory cookie a soubory, které nám umožňují znát aktivitu prováděnou uživateli. Nástroj používaný k monitorování a analýze návštěv přijatých na portálu je Google Analytics.

 

Soubory cookie, které lze použít na stránkách portálu, jsou spojeny s prohlížečem počítače a neposkytují identitu uživatele (anonymního uživatele).

 

Uživatel má možnost odmítnout zpracování dat nebo informací odmítnutím použití cookies prostřednictvím příslušné konfigurace. Chcete-li nakonfigurovat příjem souborů cookie na vašem počítači a zabránit jejich instalaci na pevný disk, musíte postupovat podle pokynů svého prohlížeče. Používáním Portálu Uživatel souhlasí se zpracováním informací o Uživateli společností Google způsobem a pro uvedené účely.

 

 

Zákaz nevyžádané obchodní komunikace prostřednictvím e-mailu:

 

Uživatel souhlasí, že nebude:

1. Shromažďujte údaje od uživatelů pro reklamní účely a pro zasílání reklam jakéhokoli druhu a sdělení k prodeji nebo jiným komerčním účelům bez jejich předchozí žádosti nebo souhlasu.

2. Odesílejte jakékoli další nevyžádané nebo dříve schválené zprávy více lidem.

3. Odesílejte řetězce nevyžádaných nebo dříve schválených elektronických zpráv.

4. Používejte distribuční seznamy, ke kterým lze přistupovat prostřednictvím Služeb.

5. Zpřístupněte třetím stranám za jakýmkoli účelem údaje shromážděné z distribučních seznamů.

 

Uživatelé nebo třetí strany, které jsou poškozeny přijetím nevyžádaných zpráv adresovaných více lidem, mohou Poskytovatele informovat zasláním e-mailu na následující adresu.

 

 

Úpravy a ukončení Služeb:

 

Poskytování služby portálu a dalších služeb má v zásadě dobu neurčitou. Poskytovatel si však vyhrazuje právo kdykoli upravit, pozastavit nebo ukončit poskytování svých služeb, a to zcela nebo zčásti, a to bez nutnosti předchozího upozornění Uživatelům. Stejně tak může Poskytovatel kdykoli upravit Podmínky používání Portálu. Pokud je to možné, Poskytovatel bude předem informován o ukončení nebo pozastavení poskytování služby Portálu a dalších Služeb.

 

 

Platné právní předpisy:

 

Smluvní strany se podle své volby rozhodují u sporů a vzdání se jakékoli jiné jurisdikce soudům v místě bydliště uživatele. Stejně tak jako subjekt, který dodržuje CONFIANZA ONLINE a v souladu s jeho etickým kodexem, může uživatel v případě sporů týkajících se online uzavírání smluv a reklamy, ochrany údajů, ochrany nezletilých a přístupnosti přejít na mimosoudní systém řešení sporů CONFIANZA ONLINE (www.confianzaonline.es)

 

 

Pro více informací:

 

Telf.: 931 158 455

E-mail: [email protected]

Budeme vám k službám.

Společnost tento obchod žádá o tvůj souhlas s používáním souborů cookie pro účely výkonu, sociálních médií a reklamy. Sociální média a reklamní soubory cookie třetích stran používáme k tomu, abychom ti mohli nabízet funkce sociálních médií a přizpůsobenou reklamu. Další informace nebo doplnění nastavení získáš kliknutím na tlačítko „Více informací“ nebo otevřením nabídky „Nastavení souborů cookie“ v dolní části webové stránky. Podrobnější informace o souborech cookie a zpracování tvých osobních údajů najdeš v našich Zásadách ochrany osobních údajů a používání souborů cookie. Souhlasíš s používáním souborů cookie a zpracováním souvisejících osobních údajů?

Nutné
Nutné cookies pomáhají, aby byla webová stránka použitelná tak, že umožní základní funkce jako navigace stránky a přístup k zabezpečeným sekcím webové stránky. Webová stránka nemůže správně fungovat bez těchto cookies.
Cookie nameProviderPurposeExpiry
PrestaShop-#www.monouso-direct.comTento soubor cookie pomáhá udržovat relace uživatelů otevřené, když navštěvují web, a pomáhá jim provádět objednávky a mnoho dalších operací, jako jsou: datum přidání souboru cookie, vybraný jazyk, použitá měna, poslední navštívená kategorie produktů, naposledy viděné produkty, identifikace klienta, jméno, křestní jméno, šifrované heslo, e-mail propojený s účtem, identifikace nákupního košíku.480 hodin
Statistické
Statistické cookies pomáhají majitelům webových stránek, aby porozuměli, jak návštěvníci používají webové stránky. Anonymně sbírají a sdělují informace.
Cookie nameProviderPurposeExpiry
collectGooglePoužívá se k odesílání údajů do Google Analytics o zařízení návštěvníka a jeho chování. Sledujte návštěvníka napříč zařízeními a marketingovými kanály.Zasedání
r/collectGooglePoužívá se k odesílání údajů do Google Analytics o zařízení návštěvníka a jeho chování. Sledujte návštěvníka napříč zařízeními a marketingovými kanály.Zasedání
_gaGoogleZaregistruje jedinečné ID, které se používá ke generování statistických údajů o tom, jak návštěvník používá web.2 roky
_gatGooglePoužívá Google Analytics k omezení rychlosti požadavků1 den
_gd#GoogleToto je soubor cookie relace Google Analytics, který se používá ke generování statistických údajů o tom, jak používáte web, který se odstraní, když opustíte prohlížeč.Zasedání
_gidGoogleRegistrerer en unik ID som brukes til å generere statistiske data om hvordan den besøkende bruker nettstedet.1 den
Content not available